Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Wspólnyprojekt.pl


§1 Postanowienia ogólne


 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkowników, związane w szczególności z zamieszczaniem Projektów w Serwisie Wspólnyprojekt.pl, wspieraniem tych Projektów poprzez dokonywanie zakupu Bonów.
 2. Usługi na rzecz Wspomagających świadczone są nieodpłatnie. Pozostałe usługi podlegają opłatom, zgodnie z obowiązującym Cennikiem, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
 4. Aby korzystać z Usług świadczonych przez Serwis, Użytkownicy muszą zarejestrować się w Serwisie.
 5. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w treści niniejszego Regulaminu Administrator i Użytkownicy porozumiewają się za pomocą poczty e-mail. Adres e-mail Administratora wskazany jest w Serwisie i jest on następujący: admin@wspólnyprojekt.pl. Adres Użytkownika podawany jest przy rejestracji.
 6. Przed zakończeniem rejestracji konieczna jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje


 1. Administrator - spółka pod firmą Genesis Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-319), ul. Śląska 21 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442753, NIP 5862280106, REGON 221793720, której przysługują prawa do Serwisu.
 2. Bon – oznaczony nazwą Wspomagającego bon w formie niematerialnej uprawniający do odbioru wybranej Nagrody, otrzymywany przez Wspomagającego po wpłaceniu środków na wsparcie Projektu oraz pod warunkiem zakończenia Promowania Projektu sukcesem;
 3. Centrum Wsparcia Klienta – infolinia dla osób przeglądających (wyświetlających) zawartość Serwisu oraz Użytkowników Serwisu dostępna przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu 58 781 84 77. Wszelkich zgłoszeń poza wskazanymi w zdaniu poprzednim godzinami należy dokonywać w formie wiadomości email wysłanej na adres pomoc@wspolnyprojekt.pl, Administrator w takim przypadku skontaktuje się z Użytkownikiem najdalej następnego dnia w godzinach od 8 do 16.
 4. Dane profilowe - wszelkie informacje zamieszczane przez Użytkowników na swych Kontach;
 5. Konto - strzeżony hasłem profil internetowy założony w Serwisie przez Użytkownika (lub w Serwisie Wspólnicy.pl, w oparciu o którego dane założono następnie Konto w Serwisie) będący zbiorem zasobów, w którym gromadzone są Dane profilowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;
 6. Nagroda – świadczenie na rzecz Wspomagającego, związane z Promowanym Projektem, otrzymywane w zamian za Bon;
 7. Operator Usług Finansowych – w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności:
  1. Płatność przelewem - bank prowadzący rachunek bankowy Użytkownika, z którego to rachunku zasila on Portfel, obsługujący przelew,
  2. Płatność kartą kredytową - Elavon Financial Services Limited z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Republika Irlandii, działający poprzez: Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287836,
  3. Płatność poprzez serwis transferuj.pl - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357;
 8. Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem wspolnyprojekt.pl/pl/doc/polityka_prywatnosci.
 9. Pomysłodawca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z serwisu Wspólnyprojekt.pl, w szczególności poprzez złożenie wniosku o zamieszczenie i wyrażenie zgody na zmieszczenie w nim swojego Projektu;
 10. Portfel – wirtualne konto Wspomagającego, gdzie deponowane są środki płatnicze służące do wspomagania wybranych Projektów;
 11. Projekt – pomysł (przedsięwzięcie) o charakterze gospodarczym lub społecznym zamieszczony przez Pomysłodawcę w serwisie Wspólnyprojekt.pl celem wypromowania i realizacji poprzez zgromadzenie środków finansowych w kwocie wskazanej przez Pomysłodawcę;
 12. Promowanie Projektu – publikacja Projektu w Serwisie;
 13. Serwis - serwis internetowy o charakterze crowdfundingowym prowadzony w domenie Wspólnyprojekt.pl, do którego prawa przysługują Administratorowi;
 14. Serwis Wspólnicy.pl - serwis internetowy o charakterze crowdfundingowym prowadzony w domenie Wspólnicy.pl, do którego prawa przysługują spółce pod firmą Genesis Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-319), ul. Śląska 21 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442753, NIP 5862280106, REGON 221793720
 15. Umowa – każda umowa zawierana pomiędzy Wspomagającym a Pomysłodawcą, służąca realizacji Projektu;
 16. Usługi - świadczone przez Administratora usługi umożliwiające Pomysłodawcom zamieszczanie Projektów, a Wspomagającym wspieranie tych Projektów za pomocą środków zgromadzonych w Portfelu;
 17. Użytkownik - Wspomagający lub Pomysłodawca, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik ma prawo zarejestrować się w Serwisie Wspólnicy.pl na podstawie danych z Serwisu Wspólyprojekt.pl po uprzedniej akceptacji postanowień regulaminów obowiązujących w Serwisie Wspólnicy.pl, co umożliwia połączenie profili w obu Serwisach;
 18. Wspomagający - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu Wspólyprojekt.pl, w szczególności poprzez wspieranie Projektów za pomocą środków zgromadzonych w Portfelu;

§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu


 1. Aby prawidłowo korzystać ze świadczonych przez Serwis Usług niezbędne jest:
  • urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet,
  • posiadanie przeglądarki internetowej,
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Aby w pełni korzystać ze wszystkich dostępnych w Serwisie Usług, przeglądarka internetowa Użytkownika powinna obsługiwać język programowania JavaScript oraz akceptować pliki typu „cookies”.

§4 Rejestracja w Serwisie


 1. W celu dokonania rejestracji w Serwisie osoba przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Serwisu powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojej: Nazwy Użytkownika, adresu e-mail (loginu) oraz hasła, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz udzielić zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych przez Administratora.
 2. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu (adresu e-mail podanego przy rejestracji) i hasła.
 4. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek Danych profilowych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Serwisu. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 w trakcie korzystania z usług Serwisu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętego w trakcie rejestracji loginu. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności.
 5. Dane profilowe gromadzone przez Serwis mają charakter poufny, za wyjątkiem Nazwy Użytkownika, informacji dotyczących projektów które Użytkownik uruchomił w Serwisie, oraz informacji które projekty wsparł wraz z kwotą wsparcia.
 6. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu;
  2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora Usług dostępnych w ramach Serwisu;
 7. Użytkownicy mogą posługiwać się w Serwisie dowolnymi Nazwami Użytkownika, jednak nie mogą one mieć brzmienia, które mogłoby zostać odebrane jako obraźliwe, propagujące nienawiść rasową, religijną lub jakąkolwiek dyskryminację.
 8. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

§5 Zasady korzystania z Serwisu


 1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Zabrania się zamieszczania w serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści o charakterze pornograficznym, pochwalających nazizm, komunizm, propagujących przemoc, wulgarnych, obrażających uczucia religijne lub naruszających prawa innych osób.
 3. Zabrania się rozsyłania za pomocą Konta przesyłek reklamowych, w tym niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz masowych przesyłek bezadresowych, czyli tzw. „spamowania”.
 4. Użytkownik z momentem przekazania do serwisu Danych profilowych:
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić Dane profilowe w Serwisie, w tym udostępnić je nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, iż Dane profilowe nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając Dane profilowe w Serwisie (w tym w szczególności zdjęcia, komentarze itp.) udziela Administratorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Administratora z powyższych Danych profilowych w działalności Serwisu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Administratora. Użytkownikowi z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Danych profilowych zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Administratora z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Administratora na pierwsze wezwanie Administratora.
 5. Użytkownicy mogą swobodnie przeglądać treści udostępnione przez innych Użytkowników, znajdujące się w Serwisie, i wymieniać się informacjami.
 6. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 7. Administrator uprawniony jest do zablokowania Konta Użytkownika, jeżeli uzna jego działanie w ramach Serwisu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 8. Administrator uprawniony jest do usuwania z Serwisu treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Serwis nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Danych profilowych. Serwis nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Użytkownika treści będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Użytkownika.
 10. Serwis, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszym Regulaminie, nie ma obowiązku sprawdzania treści zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie. W przypadku, gdy którakolwiek z Danych profilowych zamieszczonych w Serwisie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Administratora za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępna jest dana treść w ramach Serwisu oraz informując, na czym polega naruszenie.
 11. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu mogą być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 12. Rezygnacja z Usług Serwisu następuje poprzez usunięcie Konta. W celu usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej (loginu), aktualnie zarejestrowanego w Serwisie.
 13. W przypadku rezygnacji z Usług Serwisu lub zablokowania Konta Użytkownika z powodów wymienionych w § 5 ust. 8, środki zgromadzone w Portfelu zostaną zwrócone przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany przez Użytkownika adres, w wysokości zdeponowanej w Portfelu kwoty, bez odsetek, po potrąceniu opłaty za przelew lub przekaz.
 14. Wspomagającemu nie przysługuje zwrot środków wydatkowanych na Bony, jeżeli zablokowanie jego Konta z przyczyn określonych w § 5 ust. 8 nastąpiło po otrzymaniu Bonów.
 15. W przypadku rezygnacji z usług Serwisu przez Pomysłodawcę lub zablokowania jego Konta, z przyczyn określonych w § 5 ust. 8, po rozpoczęciu Promowania Projektu, środki, które zostały użyte przez Wspomagających w celu wsparcia Projektu wracają do Portfela Wspomagającego. W takim przypadku Pomysłodawca nie ma prawa żądania zwrotu wynagrodzenia uiszczonego na rzecz Administratora tytułem świadczonych przez niego Usług.

§6 Szczegółowe zasady korzystania z Serwisu


 1. Pomysłodawca powinien opisać Projekt zgodnie z wymogami przedstawionymi w Serwisie Wspólnyprojekt.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis Projektu, zostanie on poddany weryfikacji przez Administratora. Po pozytywnej weryfikacji zostanie on zamieszczony w Serwisie (Promowanie Projektu). Administrator może odmówić zamieszczenia Projektu w Serwisie bez podania przyczyny.
 2. Pomysłodawca nie może modyfikować danych zawartych w opisie Projektu podczas okresu Promowania Projektu.
 3. Pomysłodawca może w każdym czasie wycofać Projekt i zakończyć Promowanie Projektu. W takim przypadku środki jakimi Wspomagający wsparli Projekt podlegają zwrotowi (każdy Wspomagający otrzymuje równowartość wpłaconych przez siebie środków w drodze zwrotu do Portfela), a Pomysłodawca zostaje obciążony opłatą za opublikowanie Projektu oraz prowizją od kwoty zebranych (na dzień wycofania Projektu) środków, pobieraną w wysokości jak od kwoty zebranych środków dla Projektów zakończonych sukcesem. W opisanym przypadku wysokość opłaty za opublikowanie Projektu oraz prowizji obliczana jest według standardowych stawek, zamieszczanych w cenniku Usług (ceny promocyjne nie obowiązują).
 4. Okres Promowania danego Projektu wynosi maksymalnie 90 (dziewięćdziesiąt) dni.
 5. Czas Promowania Projektu może zostać przedłużony przez Pomysłodawcę, za zgodą Administratora. Łączny czas Promowania Projektu nie może jednak przekraczać 4 (czterech) miesięcy.
 6. Podczas trwania okresu Promowania Projektu Wspomagający mogą wspierać wybrane przez siebie Projekty przenosząc środki zgromadzone w Portfelu na dany Projekt.
 7. Nagrody nie są świadczeniem ekwiwalentnym w stosunku do wartości wymienianych za nie Bonów.
 8. Po zakończeniu Promowania Projektu sukcesem, Wspomagający otrzymują Bony uprawniające do odbioru wybranej Nagrody.
 9. Po upływie 10 dni od dnia otrzymania Bonu, nie podlega on zwrotowi.
 10. W przypadku, gdy Projekt, który uzyskał wsparcie od danego Wspomagającego nie zakończy się sukcesem, wówczas środki jakie Wspomagający przeznaczył na ten Projekt podlegają zwrotowi do Portfela Wspomagającego.
 11. Administrator niezwłocznie od dnia zakończenia Promowania Projektu, informuje Pomysłodawcę czy Promowanie zakończyło się sukcesem.
 12. Po zakończeniu realizacji Projektu, Pomysłodawca jest zobowiązany do wykonania świadczenia zastrzeżonego jako Nagroda.
 13. Przez zakończenie Promowania Projektu sukcesem rozumie się zebranie środków w kwocie odpowiadającej minimum 100 % kwoty wskazanej przez Pomysłodawcę jako oczekiwany pułap środków do zgromadzenia na realizację Projektu.
 14. Przez zakończenie Promowania Projektu sukcesem rozumie się również zebranie środków w kwocie odpowiadającej minimum 80 % kwoty wskazanej przez Pomysłodawcę jako oczekiwany pułap środków do zgromadzenia na realizację Projektu, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Pomysłodawcę. W takim przypadku, Pomysłodawca zobowiązuje się, że Projekt zostanie w pełni zrealizowany, a brakującą ilość środków finansowych zobowiązuje się pozyskać we własnym zakresie.
 15. Środki do Pomysłodawcy przekazywane są w terminie 5 dni roboczych na wskazany przez niego nr konta bankowego po potrąceniu prowizji, obliczanej według standardowych stawek, zamieszczanych w cenniku Usług.
 16. Pomysłodawca oświadcza, że środków finansowych pozyskanych w wyniku Promowania Produktu nie będzie przeznaczał na inne cele niż zrealizowanie Projektu.
 17. Pomysłodawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia zadeklarowanego terminu wykonania Projektu, przedstawić Administratorowi dowód zrealizowania Projektu w celu zamieszczenia go w Serwisie.

§7 Odpowiedzialność


 1. Administrator dokłada należytych starań aby Serwis funkcjonował sprawnie, Konta Użytkowników były właściwe chronione, a w Serwisie nie znajdowały się nieodpowiednie treści.
 2. Administrator nie jest stroną Umów zawieranych między Wspomagającymi, a Pomysłodawcami i nie odpowiada za zobowiązania Użytkowników.
 3. Administrator zastrzega, że ze względu na konieczność prac technicznych, w Serwisie sporadycznie mogą występować zakłócenia uniemożliwiające zawarcie Umowy między Inwestorem a Pomysłodawcą.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utrudnienia w pracy Serwisu, bądź niedostępność niektórych funkcji Serwisu, spowodowane niewłaściwą konfiguracją techniczną urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika do łączenia się z Serwisem lub awariami sieci teleinformatycznej lub energetycznej;
  2. szkody wyrządzone Użytkownikowi przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika w wyniku nieostrożnych działań Użytkownika (np. w sytuacji, gdy Użytkownik nie utrzymał w tajemnicy hasła zabezpieczającego Konto lub nie wylogował się ze swojego Konta) oraz szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie Konta przez Użytkownika;
  3. treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;
  4. szkody powstałe w wyniku sprzecznych z prawem działań Użytkowników;
  5. wywiązywanie się przez Użytkowników z Umowy, ani za jakość Nagród;
  6. nieprawidłowe przygotowanie Nagród przez Pomysłodawcę.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Projektu z Serwisu jeżeli poweźmie wiadomość, że Projekt narusza czyjeś prawa autorskie lub majątkowe bądź jeżeli realizacja Projektu doprowadzi do podjęcia działań niezgodnych z obowiązującym prawem. W przypadku usunięcia Projektu Wspomagający otrzymają zwrot środków do Portfela.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 7. W okresie Promowania Projektu zabronione jest poszukiwanie jego finansowania za pomocą innych poza wspólnyprojekt.pl oraz wspólnicy.pl portali crowdfundingowych (finansowania społecznościowego).
 8. W przypadku udostępnienia przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, usług oferowanych przez osoby trzecie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług przez te podmioty.

§8 Reklamacje


 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyć szczególnie skomplikowanej kwestii. Użytkownik zostanie o fakcie wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Administrator zastrzega, że reklamacje, które zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu powinny zostać skierowane do Pomysłodawcy nie będą rozpatrywane.

§9 Postanowienia końcowe


 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wspolnyprojekt.pl/pl/doc/regulamin. Wersją obowiązującą Regulaminu jest zawsze wersja dostępna pod wyżej wymienionym adresem.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników drogą mailową z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu.
 4. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Projekty, których publikację w Serwisie rozpoczęto przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 5. Pomysłodawca w przypadku zakończenia Promowania Projektu sukcesem wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie na własnej stronie internetowej logo Serwisu wraz ze stosowną informacją o Projekcie i fakcie pozyskania środków na jego realizację poprzez Serwis, przez okres 12 miesięcy od daty uzyskania informacji o zakończeniu Promowania Projektu sukcesem.
 6. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem ze skutkiem określonym w § 5 ust. 13.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego.